PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO WYBORCZEGO

Limanowa dn.05.02.2017r

                                                       P R O T O K Ó Ł

                 z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Koła PZW Limanowa

   Przebieg zebrania:

1.Zebranie otwarł Prezes Koła Limanowa kol. Tadeusz Chudy. W zebraniu uczestniczył   Prezes Zarządu Okręgu PZW w Nowym Sączu – Zdzisław Kowalski.

2.Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano Jerzego Sieranta, a na sekretarza Stanisława Pałka.

3.Wybrano Prezydium Walnego Zgromadzenia j.w

4.Porządek obrad przyjęto jednogłośnie (39 osoby (Lista w załączeniu) – oraz podjęto Uchwałę o głosowaniu jawnym.

  1. Do komisji Mandatowej zgłoszono kandydatury:

Kol. Sebastian Twaróg

Kol. Jan Jabłoński

Kol. Bogusław Rębisz

Po wyrażeniu zgody przez w/w Kol. zostali   wybrani głosami -za 37 i 2 wstrzymujących się.

Komisja stwierdziła, iż wybory w II terminie mają moc prawną.

Następnie wybrano członków do Komisji:

1.Wyborczej-trzy osoby (protokół w załączeniu)

2.Uchwał i Wniosków- trzy osoby (protokół w załączeniu)

3.Skrutacyjna – trzy osoby (protokół w załączeniu)

Kandydaci do powyższych Komisji zostali wybrani jednogłośnie (39 głosów za)

6.Ustalono skład liczbowy nowych władz i organów:

Zarząd Koła -Prezes + sześciu członków

Komisja Rewizyjna- trzech członków

Sąd koleżeński-trzech członków

Delegaci na Zjazd Okręgowy- trzech członków + jeden zastępca

7.Prezes kol. Tadeusz Chudy przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Limanowa za czteroletnią kadencję. (protokół w załączeniu).

Wręczenie nagród i odznaczeń;

Wręczenia odznaczeń i nagród dokonał Prezes Okręgu PZW w Nowym Sączu Zdzisław Kowalski oraz Prezes Koła PZW Limanowa Tadeusz Chudy.

  1. Srebrna odznaka PZW – Kol. Stanisław Pałka
  2. Puchary i dyplomy otrzymali członkowie Koła Limanowa za wkład za prace na rzecz Koła oraz wyniki sportowe: tj.

Wędkarzem roku 2016 zostali:

w kat. Senior

I-Sebastian Twaróg

II- Gerard Król

III- Kazimierz Chlipała

w kat. Junior:

  • Marcin Gembacz
  • Artur Ciuła
  • Michał Kaim

8.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogusław Rębisz- przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Komisja udzieliła absolutorium ustępującemu Zarządowi. (sprawozdanie w załączeniu).

9.Sprawozdanie Sądu koleżeńskiego przedstawił Kol. Marian Szewczyk- Do Sądu koleżeńskiego nie wpłynęła żadna skarga. (protokół w załączeniu)

10.Sprawozdanie SSR za rok 2016 przedstawił Komendant SSR Marian Orzeł.   Złożył pisemną rezygnację z funkcji Komendanta Powiatowego SSR. (protokół w załączeniu).

Projekt budżetu Koła przedstawił skarbnik Andrzej Dudek- (sprawozdanie w załączeniu).

11.Dyskusja nad sprawozdaniami: Prezes Okręgu Zdzisław Kowalski, złożył podziękowania za dotychczasowa prace zarządu oraz strażników SSR. Członkowie Walnego Zebrania zadawali pytania dot. zarybiania jeziora oraz naszych rzek i potoków. Podjęto również dyskusje na temat budowy nasypu przy Stanicy w Tęgoborze do ułatwienia wodowania łódek. (złożono wniosek do Zarządu Okręgu PZW w Nowym Sączu).

12.Walne Zgromadzenie członków Koła PZW Limanowa podjęło decyzję o udzielenie absolutorium Zarządowi.

13.Komisja Wyborcza ogłosiła skład list wyborczych (protokół w załączeniu)

14.Przyjęto kandydatów do list wyborczych z Sali (protokół w załączeniu)

15.Wyniki wyborów:

Prezes Koła PZW Limanowa –Tadeusz Chudy-35głosów

Członkowie Zarządu Koła:

1.Andrzej Dudek-38 głosów

2.Bogdan Jabłoński-38 głosów

3.Stanisław Pałka-38 głosów

4.Piotr Młodziński-36 głosów

5.Marian Orzeł-36 głosów

6.Tomasz Gruca-32 głosów

Komisja rewizyjna:

1.Bogusław Rębisz-37głosów

2.Sebastian Twaróg-38 głosów

3.Marek Jędrzejek-35 głosów

Sąd Koleżeński:

1.Marian Szewczyk-30 głosów

2.Andrzej Szubryt-30 głosów

3.Kazimierz Chlipała-30 głosów

Delegaci na Zjazd Okręgowy:

1.Andrzej Dudek-36 głosów

2.Stanisław Pałka-34 głosów

3.Tadeusz Chudy-32 głosów

Zastępca –Marek Jędrzejek-15 głosów

(Protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu.)

 

 

16.Walne Zgromadzenie członków Koła PZW Limanowa jednogłośnie przyjął preliminarz budżetowy (39 głosów za).

17.Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków- wnioski przegłosowano, każdy oddzielnie i dołączono do niniejszego protokołu.                            (protokół w załączeniu)

 

Przewodniczący podziękował uczestnikom Walnego Zgromadzenia członków Koła PZW Limanowa oraz Prezesowi Okręgu PZW w Nowym Sączu Zdzisławowi Kowalskiemu.

Na tym obrady zakończono.