Protokół

PROTOKÓŁ

z  Walnego Zebrania Sprawozdawczego Koła PZW Limanowa

Przebieg zebrania:

  1. Zebranie otwarł Prezes Koła Limanowa kol. Tadeusz Chudy. W zebraniu uczesniczył Prezez Zarządu Okręgu PZW w Nowym Sączu Zdzisław Kowalski oraz Michał Cebula.
  2. Na przewodniczącego zebrania jednogłośnie wybrano Jerzego Sieranta , a na sekretarza Stanisława Pałka.(jednogłośnie)
  3. Wybrano Prezydium Walnego Zgormadzenia j.w
  4. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 29 osób.
  5. Do komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono kandydatury: kol.Mirosław Grociak, kol. Marek Jędrzejek, kol.Kazimierz Chlipała

Po wyrażeniu zgody przez w/w kol. zostali wybrani jednogłośnie.

Komisja stwierdziła iż wybory w II terminie mają moc prawną.

6.Prezes kol. Tadeusz Chudy przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu  Koła Limanowa za 2017 rok.

Poddano pod głosowanie wybór kol. Grzegorza Jamróz na członka zarządu w związku z rezygnacją kol. Mariana Orzeł. Za głosowało 29 członków Zebrania. Kandydatura przeszła jednogłośnie. Kol. Grzegorz Jamróz zajmuje funkcje Gospodarza Koła oraz administratora strony internetowej.

 

Wręczenie nagród i odznaczeń:

Wręczenia nagród i odznaczeń dokonał Prezes Okręgu PZW w Nowym Sączu – Zdzisław Kowalski  oraz Prezes Koła PZW Limanowa – Tadeusz Chudy.

I.      Srebrna odznaka PZW – kol. Bogdan Jabłoński

II. Zasłużony dla Okręgu PZW – kol. Grzegorz Jamróz

Puchary i nagrody rzeczowe w postaci koszuleki kubków otrzymali członkowie Koła Limanowa  za wkład i pracę na rzecz Koła oraz wyniki sportowe: tj.

Wędkarzem roku 2017 zostali:

I – Gerard Król

II- Tadeusz Chudy

III – Artutr Pałka / Hejmej Konrad

7.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogusław Rębisz -przedstawił sprawozdanie.

8.Sprawozdanie Sądu koleżeńskiego przedstawił kol. Marek Szewczyk – Do Sądu nie wpłyneła żadna skarga.

9.Sprawozdanie SSR za rok 2017  przedstawił Komendant SSR kol. Marian Orzeł

10. Projekt budżetu Koła przedstawił skarbnik Andrzej Dudek.

11. Dyskusja nad sprawozdaniami: Prezes Okręgu Zdzisław Kowalski, złożył podziękowania za dotychczasową prace zarządu oraz strażników SSR. Członkowie zebrania zadawali pytania dot. zarybiania jeziora oraz naszych rzek i potoków. Podjęto również dyskusje na temat współpracy Komendanta Powiatowego SSR z zarządem Koła Limanowa.

12. Walne Zgromadzenie członków Koła PZW Limanowa jednogłośnie przyjąl preliminarz budżetowy na 2018 rok (29 głosów za)

13. Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków – wnioski przegłosowano każdy oddzielnie i dołączono do niniejszego protokołu.

Przewodniczący podziękował uczestnikom Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego, członką Koła PZW Limanowa oraz gościom tj. Prezesowi Okręgu PZW w Nowym Sączu Zdzisławowi Kowalskiemu oraz Michałowi Cebula.

Na tym obrady zakończono.

Protokoły z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Koła PZW Limanowa  do wglądu w siedzibie Koła.